THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo bảo vệ khóa luận tốt nghiệp giữa kỳ học kỳ 2, 2018-2019

Sinh viên xem thông báo về bảo vệ khóa luận tốt nghiệp giữa kỳ 2, năm học 2018-2019, danh sách và thời gian bảo vệ ở file đính kèm.