THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo báo cáo giữa kỳ tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 (2018-2019)

Thời gian báo cáo: Từ 08g30 – 11g30, ngày 23/11/2018.

Địa điểm báo cáo: Phòng E6.1, E6.3 và E6.8.

Sinh viên xem chi tiết thông báo ở file đính kèm.

Các biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp tại link: http://ktmt.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/250-quy-trinh-ba-bi-u-m-u-trinh-bay-khoa-lu-n-t-t-nghi-p