NHÓM THIẾT KẾ VI MẠCH VÀ PHẦN CỨNG

I. Giới thiệu

Nhóm Thiết kế vi mạch và phần cứng được thành lập bởi PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ, một trong những giáo sư đầu ngành lĩnh vực thiết kế vi mạch tại Việt Nam, nhằm tạo lập một nhóm mạnh về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Trong thực tế, các thành viên chủ chốt bao gồm các giảng viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao, các ứng viên nghiên cứu sinh, sinh viên đại học và sau đại học, là những nhân tố đóng góp quan trọng sự phát triển của nền công nghiệp vi mạch Việt Nam. Các dự án chính được liệt kê bên dưới 

II. Sơ đồ tổ chức

 

 III. Các đề tài

   1. Các đề tài đã hoàn thành

 • Đề tài Thiế kế mạch bất đồng bộ - PAiD (2005-2007)
  • Đề tài thuộc ĐHQG TP HCM (loại A)
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
 • Máy chơi nhạc MP3 trên FPGA Board (2008)
  • Đề tài thuộc ĐHQG TP HCM (loại C)
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
 • Hiện thực mạch bất đồng bộ trên FPGA (2009-2010)
  • Đề tài thuộc ĐHQG TP HCM (loại C)
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
 • Các vấn đề bám theo vật thể sử dụng công nghệ GPS và GSM (2011)
  • Đề tài thuộc ĐHQG TP HCM (loại C)
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
 • Chuẩn hóa phân tích cho mạch bất đồng bộ (2012-2013)
  • Đề tài thuộc TP HCM. 
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
  • Chỉ đạo kỹ thuật: ThS. Lê Hữu Khôi Nguyên

   2. Các đề tài đang tiến hành
 • AC Directed LED Driver IC
  • Submitted for JSPS Funding
  • Project Manager: Assoc. Prof. Anh-Vu DINH-DUC
  • Technical Leader: Dr. Minh-Son Nguyen
  • Coordinator: MEng. Khoi-Nguyen LE-HUU
 • The First Vietnamese 32-bit VLIW Digital Signal Processor
  • Funded by Ho Chi Minh City People’s Committee
  • Project Manager: Assoc. Prof. Anh-Vu DINH-DUC
  • Technical Leader: MEng. Khoi-Nguyen LE-HUU
  • Secretary: MSc. Diem N. HO
 • Energy Harvesting Wireless Sensor Network
  • Funded by Vietnam National University at Ho Chi Minh City
  • Project Manager: MEng. Khoi-Nguyen LE-HUU

 IV. Công bố khoa học

Công bố trong các hội nghị

2015

 1. Le Huy Trinh, Ferrero, F., Lizzi, L., Staraj, R.,  and Ribero, J.M, Reconfigurable Antenna for Future Spectrum Reallocations in 5G Communications, Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE, Volume: PP, Issue: 99, ISSN 1536-1225, October 04, 2015.
 2. Le Huy Trinh, Fabien Ferrero, Leonardo Lizzi, Jean-Marc Ribero, and Robert Staraj, 4x4 MIMO Multiband Antenna System for Mobile Handsets, International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2015, Article ID 857876, December 10, 2015.

2014

 1. Khoi-Nguyen LE-HUU, Tin T. NGUYEN, and Anh-Vu DINH-DUC, A Micro-Architecture Design for the 32-bit VLIW DSP Processor Core, in Proceedings of The 20th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC 2014), Pattaya, Thailand, October 1-3, 2014.
 2. Khoi-Nguyen LE-HUU, Quoc-Minh DANG-DO, Trong-Tu BUI and Anh-Vu DINH-DUC, RTL Implementation for a Specific ALU of the 32-bit VLIW DSP Processor Core, in Proceedings of The 7th International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Hanoi, Vietnam, October 15-17, 2014.
 3. Tin T. NGUYEN, Khoi-Nguyen LE-HUU, Thang H. BUI and Anh-Vu DINH-DUC, Enhanced PAiD – An EDA Tool for Asynchronous Circuit Design and Verification, in Proceedings of The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Nakhon Ratchasima, Thailand, May 14-17, 2014.
 4. My X. NGUYEN and Anh-Vu DINH-DUC, Hardware-based Algorithm for Sine and Cosine Computations using Fixed Point Processor, in Proceedings of The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Nakhon Ratchasima, Thailand, May 14-17, 2014.
 5. Khoi-Nguyen LE-HUU, Thanh T. VU, Quoc-Minh Dang-Do, Vy LUU, Trong-Tu BUI and Anh-Vu DINH-DUC, A Proposed RISC Instruction Set Architecture for the MAC Unit of 32-bit VLIW DSP Processor Core, in Proceedings of The 2nd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2014), Danang, Vietnam, April 27-29, 2014.
 6. Khoi-Nguyen LE-HUU, Thanh T. VU, Diem N. HO and Anh-Vu DINH-DUC, Towards a RISC Instruction Set Architecture for the 32-bit VLIW DSP Processor Core, in Proceedings of The 2014 IEEE Region 10 Technical Symposium (TENSYMP 2014), Kuala Lumpur, Malaysia, April  14-16, 2014.

2013

 1. Khoi-Nguyen LE-HUU, Thanh T. VU, Diem N. HO and Anh-Vu DINH-DUC, Towards a VLIW Architecture for the 32-bit Digital Signal Processor Core, in Proceedings of The 5th FTRA International Conference on Computer Science and its Application (CSA-13), Danang, Vietnam, December 18-21, 2013.
 2. Minh-Son Nguyen, Quan Le-Trung and Azman Osman LIM, Low-Power Wifi Sensor Mote for Internet of Things Application, in Proceedings of The 4th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2013), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 15-16, 2013.
 3. Minh-Son Nguyen, Nguyen Huu Nhan and Jongsoo Kim, New Encoder based on Double-base Number System for SoC Architecture of DSP Applications, in Proceedings of The 4th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2013), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 15-16, 2013.
 4. Thien T. VU, The-Duy PHAN-DINH, Thanh T. VU, Phuong T. VO, Khoi-Nguyen LE-HUU and Anh-Vu DINH-DUC, A Joint Scenario Based Consumed and Budget Energy Model for Power Manager in Super Capacitor Based Energy Harvesting WSN, in Proceedings of The 4th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2013), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 15-16, 2013.
 5. Minh-Son Nguyen and Quan Le-Trung, Integration of Atheros ath5k Device Driver on Wireless Ad-Hoc Router, in Proceedings of The 6th International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Ho Chi Minh City, Vietnam, October 16-18, 2013.
 6. Trong Thua Huynh, Anh-Vu DINH-DUC and Cong Hung Tran, Energy efficient delay-aware routing in multi-tier architecture for wireless sensor networks, in Proceedings of The 6th International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Ho Chi Minh City, Vietnam, October 16-18, 2013.
 7. Quan Le-Trung and Minh-Son Nguyen, Towards a Real Architecture of Wireless Ad-Hoc Router on Open-Source Linux Platform, in Proceedings of The 13th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2013), Ho Chi Minh City, Vietnam, June 24-27, 2013.
 8. Khoi-Nguyen LE-HUU, Tin T. NGUYEN, Thang H. BUI and Anh-Vu DINH-DUC, Asynchronous Circuit Verification: from Specification to Circuit, in Proceedings of The 2013 International Conference on Computing, Management & Telecommunications (ComManTel'13), Ho Chi Minh City, Vietnam, January 21-24, 2013.
 9. Huynh Trong Thua, Anh-Vu DINH-DUC and Tran Cong Hung, Balancing Latency and Energy Efficiency in Wireless Sensor Networks: A Comparative Study, in Proceedings of The 2013 International Conference on Computing, Management & Telecommunications (ComManTel'13), Ho Chi Minh City, Vietnam, January 21-24, 2013.

2012

 1. Nguyen, T.T., Khoi-Nguyen LE-HUU, Bui T.H. and Anh-Vu DINH-DUC, A New Approach and Tool in Verifying Asynchronous Circuits, in Proceedings of The 5th International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Hanoi, Vietnam, October 10-12, 2012.
 2. Bui, T.H., Nguyen, T.T. and Anh-Vu DINH-DUC, Experiences with Representations and Verification for Asynchronous Circuits, in Proceedings of The 4th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2012), Hue, Vietnam, August 1-3, 2012.
 3. Anh-Vu DINH-DUC, The-Hien Dang-Ha and Ngoc-An Lam, Nviz - A General Purpose Visualization Tool for Wireless Sensor Networks, in Proceedings of The 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Hua Hin, Thailand, May 16-18, 2012.
 4. Anh-Vu DINH-DUC, A General Architecture Framework for Data Manipulation and Representation in WSNs, in Proceedings of The 8th International Conference on Computing Technology and Information Management (ICCM 2012), Seoul, Korea, April 24-26, 2012.

2011

 1. Hai Ha-Son, Quan Le-Trung and Minh-Son Nguyen, ManetPRO: A Protocol Evaluation Testbed over m-Platforms, in Proceedings of The 13th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, December 5-7, 2011.
 2. Quan Le-Trung and Minh-Son Nguyen, Issues on Information Dissemination and Routing in Wireless Sensor Networks, in Proceedings of The 9th International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia (MoMM-2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, December 5-7, 2011.
 3. Cuong Pham-Quoc and Anh-Vu DINH-DUC, Automatic generation of area constraints for FPGA implementation, in Proceedings of The 3rd IEEE International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN 2011), Xi’an, China, May 27-29, 2011.

2010

 1. Dai-Hai Ton That, Khoi Phan-Dinh  and Anh-Vu DINH-DUC, Implementation of TinyOS on FPGA system, in Proceedings of The 7th IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON 2010), Fukuoka, Japan, November 21-24, 2010.
 2. Nguyen Minh Son and Jongsoo Kim, Design and Implementation of a fast Multiplier based on Double base Number System, in Proceedings of The 2010 KISPS Conference, Busan, Korea, November, 2010.
 3. Nam Ho and Anh-Vu DINH-DUC, A Hardware/Software Approach to Detect Memory Corruptions in Embedded Systems, in Proceedings of The 3th International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Ho Chi Minh City, Vietnam, October 20-22, 2010.
 4. Nam Ho and Anh-Vu DINH-DUC, MemMON: Run-time Off-chip Detection for Memory Access Violation in Embedded Systems, in Proceedings of the Symposium on Information and Communication Technology (SoICT), Hanoi, Vietnam, August 27-28, 2010.
 5. Anh-Vu DINH-DUC and Nam HO, A Run-Time Detector for Violated Memory Access in Embedded Systems, in Proceedings of The 2010 IEEE/ASME International Conference on Mechatronics and Embedded Systems and Applications (MESA), ShanDong, China, July 15-17, 2010.
 6. Le Hoang Long, Tran Trung Hieu, Vu Tan Tai, Nguyen Hoa Hung, Tran Ngoc Thinh and Anh-Vu DINH-DUC, Enhanced FPGA-based Architecture for Regular Expression Matching in NIDS, in Proceedings of The 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Chiang Mai, Thailand, May 19-21, 2010.
 7. Le T.N., Anh-Vu DINH-DUC, Packet Classification with TCAM and Cuckoo Hashing on FPGA, in Proceedings of International Workshop on Advanced Computing and Applications (ACOMP), Ho Chi Minh City, Vietnam, March 3-5, 2010.
 8. Vo V.P, Phan D.K., Anh-Vu DINH-DUC, Large-scale Automatic Vehicle Location System using Zigbee, in Proceedings of International Workshop on Advanced Computing and Applications (ACOMP), Ho Chi Minh City, Vietnam, March 3-5, 2010.
 9. Hoang-Anh Pham, Van-Hieu Bui and Anh-Vu DINH-DUC, An Adaptive Huffman Decoding Algorithm for MP3 Decoder, in Proceedings of The 5th Fifth IEEE International Symposium on Electronic Design, Test and Application (DELTA '10), Ho Chi Minh City, Vietnam, Jan 13-15, 2010.
 10. Cuong Pham-Quoc and Anh-Vu DINH-DUC, Hazard-free Muller Gates for Implementing Asynchronous Circuits on Xilinx FPGA, in Proceedings of The 5th Fifth IEEE International Symposium on Electronic Design, Test and Application (DELTA '10), Ho Chi Minh City, Vietnam, Jan 13-15, 2010.

2009

 1. Pham H.A., Bui V.H. and Anh-Vu DINH-DUC, An Adaptive, Memory-Efficient and Fast Algorithm for Huffman Decoding and Its Implementation, in Proceedings of the 2nd ACM International Conference on Interaction Sciences: Information Technology, Culture and Human (ICIS), Seoul, Korea, November 24-26, 2009. 
 2. Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Kyusun Choi and Jongsoo Kim, Design and Implementation of Flash ADC and DBNS FIR filter, in Proceedings of The 2009 International SoC Design Conference (ISOCC 2009), Busan, Korea, November 22-24, 2009.
 3. Minh Son Nguyen, Ji-Young Moon and Jongsoo Kim, A Novel Multiplication Methodology in DBNS for FIR filter, in Proceedings of The 2009 KISPS Conference, Busan, Korea, November, 2009.
 4. Le-Tien T., Dinh-Viet T., Anh-Vu DINH-DUC, A Phonetic Analysis of K'ho Language, The Basic for Proposing the Solution to Recognize K'ho Language, in Proceedings of The 2009 International Forum on Strategic Technologies (IFOST), Ho Chi Minh City, Vietnam, October 21-23, 2009.
 5. Cuong Pham-Quoc and Anh-Vu DINH-DUC, Methodologies for implementing asynchronous circuits on FPGA, in Proceedings of The 11th Conference on Science and Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 21-23, 2009.
 6. Huynh H.L., Luu Q.H. and Anh-Vu DINH-DUC, Modified Direction Feature and Neural Network Based Technique For Handwriting Character Recognition, in Proceedings of The 11th Conference on Science and Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 21-23, 2009.
 7. Cuong Pham-Quoc and Anh-Vu DINH-DUC, New Approaches to Design Asynchronous Circuits on FPGAs, in Proceedings of The 2nd International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Haiphong, Vietnam, October 12-14, 2009.
 8. Minh Son Nguyen and Jongsoo Kim, The Conversion Algorithm between Double-Base Number System and Floating-Point Number System applied for FIR filter, in Proceedings of The 24th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009), Jeju, Korea, July, 2009.
 9. Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Kyusun Choi and Jongsoo Kim, Design and Implementation of Double-Base Integer Encoder, in Proceedings of The 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Pattaya, Thailand, May 6-8, 2009.
 10. Nguyen H.H., Nguyen Q.H. and Anh-Vu DINH-DUC, An Approach of Ubiquitous Devices using T-Engine in Vietnam, in Proceedings of The 1st AUN/SEED-Net Regional Workshop on Information & Communication Technology (RW-ICT), Bankok, Thailand, March 3-4, 2009.

2007

 1. Pham H.A., Anh-Vu DINH-DUC and Bui V.H., Mp3 Format and Architecture of Mp3 Decoder for FPGA Technology, in Proceedings of The 10th Conference on Science and Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 24, 2007.
 2. Tran H.H., Ho T.L. and Anh-Vu DINH-DUC, Petri-DFG - An Intermediate Representation of Asynchronous Circuits, in Proceedings of The 10th Conference on Science and Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 24, 2007.
 3. Pham, Q.C., Nguyen-Vu T.N., Anh-Vu DINH-DUC and Pham H.A., Placement and Routing Algorithms for Asynchronous Logic Circuits, in Proceedings of International Workshop on Advanced Computing and Applications (ACOMP), Ho Chi Minh City, Vietnam, March 14-16, 2007.
 4. Dam-Thi T.H., Bui V.H. and Anh-Vu DINH-DUC, Automatic Technology Mapping for Quasi Delay-Insensitive (QDI) Asynchronous Circuits, in Proceedings of International Workshop on Advanced Computing and Applications (ACOMP), Ho Chi Minh City, Vietnam, March 14-16, 2007.
 5. Nguyen-Thanh L., Phan K.P. and Anh-Vu DINH-DUC, Behavior-Level Simulation of Asynchronous Circuits, in Proceedings of International Workshop on Advanced Computing and Applications (ACOMP), Ho Chi Minh City, Vietnam, March 14-16, 2007.
 6. Anh-Vu DINH-DUC, Vivet, P. and Clouard, A., A Transaction Level Modeling of Network-on-Chip Architecture for Energy Estimation, in Proceedings of The 5th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2007), Hanoi, Vietnam, March 5-9, 2007.

2005

 1. Anh-Vu DINH-DUC, Codesign: An Overview, in Proceedings of The 9th Conference on Science and Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 10, 2005.
 2. Anh-Vu DINH-DUC, Asynchronous: A New Approach for SoC Design, in Proceedings of The 9th Conference on Science and Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 10, 2005.
 3. DINH-DUC A.V., Laurent Fesquet and Marc Renaudin, A New Language-based Approach for Specification of Asynchronous Systems, in Proceedings of The 3rd International Conference in CS: Research, Innovation and Vision of the Future (RIVF), Can Tho, Vietnam, Febuary 21-24, 2005.
 4. DINH-DUC A.V. and Nguyen D Quan, Rapid Prototyping: A Case-Study of 16-bit Microprocessor, in Proceedings of The 2nd National Symposium on Research, Development and Application of Information and Communication Technology, Ha Noi, Vietnam, September 24-25, 2005.
 5. DINH-DUC A.V., A New Style in ASIC Design with Asynchronous Circuits, in Proceedings of The 2nd National Symposium on Research, Development and Application of Information and Communication Technology, Ha Noi, Vietnam, September 24-25, 2005.

2002

 1. DINH-DUC A. V., Fesquet, L. and Renaudin, M., Synthesis of QDI Asynchronous Circuits from DTL-style Petri-net, in Proceedings of The 11th IEEE/ACM International Workshop on Logic and Synthesis (IWLS), New Orleans, USA, June 4-7, 2002.
 2. DINH-DUC A. V. et al., TAST CAD Tools, Tutorial in The 8th International Symposium on Asynchronous Circuits and Systems (ASYNC), Manchester, UK, April 8-11, 2002. (TIMA internal report ISRN: TIMA-RR-02/04/01-FR)
 3. DINH-DUC A. V. et al., CAD Tools: TAST, Tutorial in Summer School on Asynchronous Circuit Design, Grenoble, France, July 15-19, 2002. (TIMA internal report ISRN: TIMA-RR-02/07/01-FR)
 4. DINH-DUC A. V. et al., TAST CAD tools, in Proceedings of The 2nd ACID-WG Workshop, Munich, Germany, January 28-29, 2002.

1998

 1. Rabedaoro, C., DINH-DUC A. V. and Saucier, G., Prototyping Version and ECO Management, in Proceedings of The 8th Workshop on Synthesis and System Integration of Mixed Technologies (SASIMI), Japan, October 28, 1998.
 2. Krupnova, H., DINH-DUC A. V., Saucier, G. and Boubal, M., Real Time Prototyping Method and A Case Study, in Proceedings of The 9th International Workshop on Rapid System Prototyping (RSP 1998), Leuven, Belgium, June 5th, 1998.
 3. Krupnova, H., DINH-DUC A. V. and Saucier, G., A Knownledge-based System for Prototyping on FPGAs, in Lecture Notes in CS (Vol. 1482): Field Programmable Logic and Applications: from FPGA to computing paradigm, Springer Press, 1998.

Công bố trong các tạp chí

2013

 1. Nguyen Huu Nhan, Jongsoo Kim and Minh Son Nguyen, Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications based on Double-Base Number System, VAST Journal of Science and Technology, ISSN: 0866-708X, pp.264-272, 2013.
 2. Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen and Azman Osman LIM, Towards An Analysis on The Operation and Open-Source Code of Atheros ath5k Device Driver, Journal of Science and Technology, ISSN: 0868-3980, No. 96, pp.55-60, 2013.

2012

 1. Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Kyuson Choi, Jaehyun Lim, Wonho Choi and Jongsoo Kim, New Multiplier for a Double-Base Number System Linked to a Flash ADC, ETRI Journal, ISSN: 1225-6463, Vol. 34, No. 2, pp. 256 – 259, 2012. (SCI)
 2. Tin T. NGUYEN, Khoi-Nguyen LE-HUU, Thang H. BUI and Anh-Vu DINH-DUC, A New Approach and Tool in Verifying Asynchronous Circuits, REV Journal on Electronics and Communications, ISSN: 1859-378X, Vol. 2, No. 1-2, January-June, 2012.

2011

 1. Nguyen Minh Son, Bui Trung Hieu and Jongsoo Kim, Low Hardware Complexity of  FIR Digital Filter Based On Double-Base Number System, VAST Journal of Science and Technology, ISSN: 0866-708X, Vol.49, No. 4, pp. 217-224, 2011.
 2. Minh Son Nguyen and Jongsoo Kim, A New Multiplication Architecture for DSP Application, Journal of KISPS, ISSN: 1229-9480, vol. 12, no. 2, pp. 139-144, 2011.

2009

 1. Jaehyun Lim, Insoo Kim, Nguyen Minh Son,  Jin Cheol Yoo, Jongsoo Kim and Kyusun Choi, Low Power Flash A/D Converter with TIQ Comparators for Multi-Standard Mobile Applications, IREE, ISSN: 1827-6660, vol.4, pp. 1447-1452, 2009. (SCI)
 2. Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Jae-haChoi and Jongsoo Kim, Algorithm and Design of Double-base Log Encoder for flash A/D Converter, Journal of KISPS, ISSN: 1229-9480, vol.10, pp 289-293, 2009.

2008

 1. Minh Son Nguyen, Man-Ho Kim and Jongsoo Kim, Constraint Algorithm in Double-Baser Number System for High Speed A/D Converter, JEET, ISSN: 1975-0102, vol. 3, pp 430-435, 2008. (SCI)

2007

 1. Pham Q.C., Nguyen-Vu T.N., Anh-Vu DINH-DUC and Pham H.A., Placement and Routing Algorithms for Asynchronous Logic Circuits, Special Issue of the Science and Technology Development Journal, Vol. 10, (13) 2007, VNU-HCM Press, ISSN 1859-0128, pp. 79-87.