GIẢNG VIÊN BỘ MÔN HỆ THỐNG NHÚNG VÀ ROBOTICS

KS. Trần Hoàng Lộc
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Trợ giảng

Email: locth@uit.edu.vn

Ths. Phạm Minh Quân
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

              Điều phối hợp tác doanh nghiệp

Email: quanpm@uit.edu.vn

Ths. Lầu Phi Tường
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

Email: tuonglp@uit.edu.vn

PGS.TS. Vũ Đức Lung
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Email: lungvd@uit.edu.vn

Web: Link

TS. Nguyễn Hữu Lượng
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

Email: luongnh@uit.edu.vn

ThS. Lê Hoài Nghĩa
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

Phụ trách Bộ môn Hệ thống nhúng và Robot

Email: nghialh@uit.edu.vn

 

ThS. Phan Đình Duy
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: duypd@uit.edu.vn

ThS. Trần Ngọc Đức
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

Email: ductn@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Duy Xuân Bách
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng Viên

              Điều phối hợp tác doanh nghiệp

Email: Bachndx@uit.edu.vn

ThS. Trần Thị Như Nguyệt
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: nguyetttn@uit.edu.vn

Website: Link

TS. Phan Quốc Huy
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sau tiến sĩ

Email: huypq@uit.edu.vn

Website: Link

ThS. Cao Văn Hưng
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: hungcv@uit.edu.vn

ThS. Chung Quang Khánh
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

Email: khanhcq@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Thiện
KS. Trần Hoàng Lộc

Chức vụ: Giảng viên

Email: thiennt@uit.edu.vn

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THIẾT KẾ VI MẠCH VÀ PHẦN CỨNG

ThS. Trần Quang Nguyên
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Giảng viên,

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: nguyentq@uit.edu.vn

KS. Trần Đại Dương
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Trợ giảng,

              Điều phối hợp tác nghiên cứu

Email: duongtd@uit.edu.vn

Ths. Phạm Thanh Hùng
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: hungpt@uit.edu.vn

TS. Nguyễn Minh Sơn
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: sonnm@uit.edu.vn

 

TS. Lâm Đức Khải
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: khaild@uit.edu.vn

TS. Trịnh Lê Huy
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Trưởng bộ môn Thiết kế Vi mạch & Phần cứng

Email: huytl@uit.edu.vn

Web: Link

ThS. Hà Lê Hoài Trung
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

              Trưởng phòng thí nghiệm khoa

Email: trunghlh@uit.edu.vn

ThS. Hồ Ngọc Diễm
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: diemhn@uit.edu.vn

ThS. Trương Văn Cương
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Giảng Viên

Email: Cuongtv@uit.edu.vn

Website: https://uit.edu.vn/~cuongtv

 

ThS. Nguyễn Thanh Sang
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm nghiên cứu sinh

Email: sangnt@uit.edu.vn

Website: Link

ThS. Nguyễn Văn Lợi
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh

ThS. Phạm Quốc Cường
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: cuongpc@uit.edu.vn

KS. Trần Văn Quang
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Trợ giảng

Email: quangtv@uit.edu.vn

KS. Ngô Hiếu Trường
ThS. Trần Quang Nguyên

Chức vụ: Trợ giảng

Email: Truongnh@uit.edu.vn

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TS. Bùi Trọng Tú
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác:

Đại học Khoa học tự nhiên - VNU HCM 

TS. Trương Nguyên Vũ
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác:

Viện cơ học và tin học ứng dụng

PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác: Đại học Quốc gia TP.HCM

 

ThS. Hồ Thị Kim Hoàng
TS. Bùi Trọng Tú

ThS. Nguyễn Trần Sơn
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác: Công ty TNHH MTV Microchip Technology Việt Nam

Website: Link