Fresher Training Program - CSC - July 2015
Fresher Training Program - CSC - July 2015
CSC are opening new job positions on Application Integration space, and looking for talents to fill the positions through the training program. The program is the first ever one at CSC Viet Nam for first ever 12 participants.

Candiates of the program should meet the following requirements:

- New

 
   
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
On the morning of May 16, 2015, the closing of the first stage of the 10th Annual International Microelectronics Olympiad of Armenia (abbreviated to AMO2015-UIT) was held by Faculty of Computer Engineering – University of Information Technology (UIT), Vietnam National University Ho Chi Minh

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 6 năm 2018 - Chất lượng cao

Căn cứ kế hoạch xét TN  kHOA KTMT đã thông báo tại link: http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/919-ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-4-thang-6-nam-2018

Nay VPĐB đã chuyển về Khoa KTMT danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp như file đính kèm.

Trước khi đến nộp hồ sơ các bạn điền đầy đủ thông tin tại link: https://docs.google.com/forms/d/1xQ3m3tspep-6BScQyfk1DUCq8lCWcPMgndbVCAcO4Uk/edit

Các bạn SV đủ điều kiện nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và nộp về Khoa theo thời gian trong Kế hoạch xét TN nhé!