EMBEDDED SYSTEM & ROBOTICS

HARDWARE - IC DESIGN

DSP & APPLICATIONS

HCI

Fresher Training Program - CSC - July 2015
Fresher Training Program - CSC - July 2015
CSC are opening new job positions on Application Integration space, and looking for talents to fill the positions through the training program. The program is the first ever one at CSC Viet Nam for first ever 12 participants.

Candiates of the program should meet the following requirements:

- New

 
   
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
On the morning of May 16, 2015, the closing of the first stage of the 10th Annual International Microelectronics Olympiad of Armenia (abbreviated to AMO2015-UIT) was held by Faculty of Computer Engineering – University of Information Technology (UIT), Vietnam National University Ho Chi Minh
 
   
Everything You Need to Know About Smart Home Networking
Everything You Need to Know About Smart Home Networking

Learn the difference between Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and Z-Wave

Right now, as you kick back on your couch and daydream about your next smart home upgrade, you may not realize it, but you’re awash in data. From Wi-Fi-enabled thermostats to Bluetooth-accessible door locks to Z-Wave-connected

Thông báo nộp lại đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 1, năm học 2017-2018

Khoa Kỹ thuật máy tính thông báo về việc nộp lại đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2017-2018 như sau:

- Đối với các đề tài Hội đồng xét duyệt có ý kiến thì sinh viên hội ý với giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa phiếu đăng ký đề tài theo ý kiến của Hội đồng, nộp lại phiếu đăng ký đã chỉnh sửa và kèm 1 trang ghi chú về các nội dung đã chỉnh sửa so với bản đăng ký cũ về văn phòng khoa đến hết thứ 2 ngày 02/10/2017 (phòng E6.2)

- Đối với các đề tài Hội đồng không có ý kiến thì sinh viên tiến hành thực hiện đề tài với các nội dung như trong phiếu đăng ký.