Fresher Training Program - CSC - July 2015
Fresher Training Program - CSC - July 2015
CSC are opening new job positions on Application Integration space, and looking for talents to fill the positions through the training program. The program is the first ever one at CSC Viet Nam for first ever 12 participants.

Candiates of the program should meet the following requirements:

- New

 
   
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
On the morning of May 16, 2015, the closing of the first stage of the 10th Annual International Microelectronics Olympiad of Armenia (abbreviated to AMO2015-UIT) was held by Faculty of Computer Engineering – University of Information Technology (UIT), Vietnam National University Ho Chi Minh

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK2(2017-2018) lớp CE501.I21 và lớp CE501.I21.MTCL

  • Sửa

Thời gian bắt đầu:  Chiều từ 13 giờ 00, thứ 4 ngày 13/6/2018, 

Địa điểm: Phòng E6.1 và E6.3

- Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài:  10 phút (Các bạn lưu ý điểm này để làm slide báo cáo)

 

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm

Chúc các bạn đạt kểt quả tốt.