• PH002 - Nhập môn Mạch số

  Tên tiếng Anh: Introduction to Digital Circuits

  Số tín chỉ: 4
  Tóm tắt nội dung: Môn học này trình bày:
  - Các lý thuyết cơ sở về đại số logic
  - Hệ thống số đếm và mã hóa
  - Thiết kế và phân tích mạch tổ hợp
  - Thiết kế các mạch số cơ bản
  - Thiết kế và phân tích mạch tuần tự
  - Thiết kế các bộ đếm.