HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỜI KHÓA BIỂU

Thời Khóa Biểu HK1 Năm Học 2015-2016

Vui lòng xem thông báo tại web P.DTDH:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-thoi-khoa-bieu-hk1-nam-hoc-2015-2016